Søknad om framstilling for dr.philos.-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Søknad om framstilling for dr.philos.-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Benytt dette skjemaet ved søknad om framstilling for dr.philos.-graden. Les Forskrift for graden doctor philosophiae ved Universitetet i Bergen grundig før bruk av skjemaet.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-02-10-1571