Søknad om økonomisk støtte til feltarbeid/datainnsamling/avsluttende eksamenskonsert

Søknad om økonomisk støtte til feltarbeid/datainnsamling/avsluttende eksamenskonsert

Studenter på et masterstudium ved Fakultet for kunst, musikk og design, kan søke økonomisk støtte til for eksempel datainnsamling, feltarbeid, delta i en konferanse eller avsluttende eksamenskonsert. Støtten kan brukes til å dekke reiseutgifter, konferansegebyrer og andre utgifter.

Søknaden sendes med anbefaling av din veileder og budsjett.

Frist: senest 14 dager før tiltaket starter.

1. Tilskuddsregler
Instituttene ved Fakultet for kunst, musikk og design, kan gi masterstudenter økonomisk tilskudd til delvis dekning av utgifter i forbindelse med datainnsamling/feltarbeid. Det kan søkes tilskudd fra instituttet etter denne ordningen til maksimalt to (2) av følgende støtteberettigede tiltak i løpet av masterstudiet:

1.1. Reiser i forbindelse med datainnsamling / feltarbeid
Det kan søkes om tilskudd til inntil to reiser for datainnsamling / feltarbeid i Norge og/eller i utlandet. Reisen skal gjennomføres etter avtale med veileder som på forhånd skal gi skriftlig godkjenning av planen. Det kan gis støtte til reiseutgifter etter billigste reisemåte. Oppholdsutgifter dekkes med inntil kr 75,- pr. overnatting og inntil kr 65,- pr. dag i diett, for inntil 5 døgn i Norge og inntil 10 døgn i utlandet. Særskilt grunngitte og dokumenterte utgifter ved bruk av egen bil (fergebilletter, bensin o.l.) kan dekkes.

1.2. Reiser i forbindelse med deltakelse på konferanser, seminarer eller kongresser
Det kan ytes tilskudd til dekning av reiseutgifter og oppholdsutgifter, etter samme satser som i pkt. 1.1. Deltakelsen må være nødvendig for det videre arbeidet med masteroppgaven, eller nødvendig fordi søkeren skal holde innlegg eller delta formelt på annen måte.

1.3. Andre tiltak
Det kan søkes om tilskudd til dekning av dokumenterte utgifter til kildekopiering, spørreskjema, kjøp av IT-tjenester, porto o.l. Det kan gis tilskudd til utskriftstjenester i spesielle tilfeller der institutt / UiB ikke har anledning til å utføre oppdraget (gjelder ikke utskrift av masteroppgave). Dette regnes som ett tiltak, og studenter som søker og får tilskudd for å dekke denne type utgifter, kan da bare få støtte til én reise.

1.4. Det er ingen fast søknadsfrist for tilskuddsordningen, men søknad må være sendt før tiltaket starter. Utfylt søknadsskjema med godkjenning fra veileder, må leveres til instituttet studenten hører til minst 14 dager før tiltaket starter.

1.5. Utbetaling
Bevilget beløp blir gitt som reisestipend og utbetalt til oppgitt bankkonto.
DERSOM REISEN AVLYSES MÅ STIPENDET TILBAKEBETALES.
Refusjon av utgifter i forbindelse med kildekopiering blir utbetalt ved innlevering av originale bilag.

2. Støttebeløp

2.1. Følgende beløp gjelder for punkt 1.1 — 1.3:
Det kan bevilges inntil kr 2 500,- pr. søknad som tilskudd til reise.
Etter særskilt vurdering bevilges inntil kr 5 000,- som tilskudd til omfattende datainnsamling og spesielt kostnadskrevende reiser / reisemål.
Tilsvarer to støtteberettigede tiltak.
Det kan bevilges inntil kr 2 500,- pr. søknad som tilskudd til dekning av dokumenterte utgifter. (Se punkt 1.3. Andre tiltak).

2.2. Særskilt støtte, søknadsfrist to ganger i året
Instituttet kan etter særskilt søknad tildele 5 stipend på inntil kr 10 000,- som tilskudd til langvarig (mer enn 3 måneder) reise til land utenfor Europa. Tilsvarer to støtteberettigede tiltak. Søknadsfrist: 1. oktober for vårsemesteret og 1. april for høstsemesteret.

2.3. Samordning
Instituttet ber om at studentene oppgir på søknadsskjemaet om de søker / har fått støtte til samme formål fra flere kilder. Masterstudenter som mottar Erasmus-stipend o.l. for å gjennomføre studieprogram ved utenlandske universitet, vil vanligvis ikke få økonomisk tilskudd fra instituttet til samme utenlandsopphold.