MN-FAKULTETET: SØKNAD OM MELLOMBELS STUDIERETT

MN-FAKULTETET: SØKNAD OM MELLOMBELS STUDIERETT

Søknad om studierett på MN-fakultetet for studentar med studierett på andre fakultet ved Universitetet i Bergen.

Søknadsfrist:
Haust: 25. august (15. august)
Vår: 25. januar (10. januar)

Dersom du skal ta emne som er med i undervisningsopptaket må du søke om mellombels studierett seinast TO DAGAR FØR FRISTEN for undervisningsopptaket (dato i parentes). Meir informasjon om undervisningsopptaket og kva emne som inngår i det finn du på denne sida.

Søknadar sendt inn etter fristen vil ikkje bli behandla.