Varsel om søknad om ekstern finansiering / Intention to apply for external funding

Varsel om søknad om ekstern finansiering / Intention to apply for external funding

K2

Vennligst fyll inn dette skjemaet minimum 4 uker før du skal søke om prosjektmidler.
Et varsel vil bli sendt til instituttleder, administrasjonssjef, prosjektøkonom, og seksjon for forskningsadministrasjon ved Det medisinske fakultet. Alle søknader skal forankres faglig og økonomisk hos instituttet. Budsjett skal lages av prosjektøkonom og godkjennes av instituttleder. Dette skjemaet er et verktøy ment for å sikre at disse administrative prosessene ivaretas. Det gir oss også verdifull informasjon for intern bruk. Informasjonen deles ikke utad.


Please fill this form if you plan to apply for external research funding.
A notification of your plans will be sent to the Head of Department, Head of Administration, a financial officer and research advisers at the Faculty of Medicine. All applications must be approved by the department's management. The budget must be developed by a financial officer and approved by the head of department. This form is a tool intended to ensure that these administrative processes are taken care of. It also gives us valuable information for internal use. Your information will be treated confidentially and will not be shared with others.