Påmelding til Sivilisasjonens ventrom

Påmelding til Sivilisasjonens ventrom

Takk for at du er interessert i maskinsynlaiven: Sivilisasjonens venterom. Ein laiv for både nye og gamle laiverar som utforsker livet i eit overvakingssamfunn.

Ordinær pris for deltaking er NOK 400, og rabattert deltaking for skuleelevar, studentar og arbeidssøkjarar er NOK 200. Påmedlingsgebyret vert henta inn etter påmelding, då det er begrensa til 40 plasser og det vil vere ein castingprosess for nokre av rollene. I løpet av denne castingprosessen vil de få tilsendt ein survey for innhenting av meir informasjon. Vil då òg samle inn naudsynt informasjon om allergier og liknande. Først når rollene er tildelt vil vi fakturere for deltaking.

Laiven er ein del av eit forskingsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd, som springer ut av det ERC-støtta prosjektet Machine Vision in Everyday Life. Dataen vil bli handsama konfidensielt og i tråd med forskingsetiske retningslinjer, og deltakarane skal signere eit samtykkeskjema.